Các khóa học tài chính cho SPA/TMV

Mã DV Khóa học Học phí Thời gian
1 Lập dự án kinh doanh và phân tích tài chính, triển khai thực tế 10,000,000 1 tuần
2 Quản lý tài chính, vận hành 10,000,000 1 tuần
3 Chiến lược marketing, tìm kiếm khách hàng, chốt sale 10,000,000 1 tuần