Nghĩa vụ, quyền hạn, quyền lợi của người học.
1. Nghĩa vụ:
Người học phải làm đầy đủ thủ tụp nhập học và đóng học phí theo quy định mới được vào học.
Trong học tập tuyệt đối chấp hành nội quy của lớp học, quy chế của Trung Tâm và quy định của Pháp Luật. Nếu vi phạm phải bồi thường toàn bộ học phí của khóa học và những tổn thất gây ra, đồng thời phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Mặc đồng phục và tuân thủ văn hóa của Trung tâm trong thời gian học việc tại Trung tâm.
2. Quyền hạn:
Học viên có quyền đề xuất, đóng góp ý kiến xây dựng để đảm bảo quyền lợi cho mình và xây dựng Trung Tâm ngày càng phát triển.
Người nhập học hoặc đang học nếu vì lý do nào đó mà chưa tham gia học được thì Trung Tâm sẽ xét để bảo lưu và được học lại (Thời gian bảo lưu không quá 03 tháng).3. Quyền lợi:
Người học được học tập lý thuyết và thực hành nghề đảm bảo đủ thời gian, nội dung chất lượng theo chương trình của Trung Tâm đã đề ra theo quy định của Bộ LĐTBXH.

Người học được kiểm tra trình độ Lý thuyết, tay nghề và được cung cấp chứng chỉ theo đúng quy định. Những học viên có kết quả học tập tốt sẽ được thực tập cho khách hàng tại Center và tiếp tục đăng ký học các lớp học nâng cao.

Nghĩa vụ và quyền hạn của Trung Tâm dạy nghề
1. Nghĩa Vụ
       Thực hiện đầy đủ những điều cần thiết đã cam kết trong hợp đồng đào tạo nghề để người được học tập đạt hiệu quả, đảm bảo theo hợp đồng đã ký.
2. Quyền Hạn
       Công ty có quyền điều chuyển người học giữa các lớp và thay đổi, tạm hoãn, kỷ luật và chấm dứt hợp đồng các trường hợp người học vi phạm hợp đồng theo quy định.
       Học viên được hoặc phải chấm dứt Hợp Đồng đào tạo nghề trước thời hạn trong các trường hợp sau đây:
+) Lý do sức khỏe
+) Vi phạm pháp luật của Nhà Nước hoặc quy chế của Trung tâm.